Một số thay đổi về lệ phí nộp Visa Hàn Quốc ngắn hạn

Xin thông báo tính từ ngày 01/09/2013, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm lệ phí xin Visa như sau:
 

-           Đối tượng: Công dân Việt Nam Xin Visa ngắn hạn loại C-3 (Từ C-3-1 đến C-3-6)

-           Nội dung: Giảm lệ phí từ 30USD (hiện tại) xuống còn 20USD

-           Ngày bắt đầu thực hiện: 01/09/2013

BACK TO TOP