• Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Long An được coi là cơ sở pháp lý cao nhất nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Long An. Theo đó người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Long An phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  • Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Lâm Đồng được coi là cơ sở pháp lý cao nhất nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Lâm Đồng. Theo đó người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Lâm Đồng phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  • Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Lào Cai được coi là cơ sở pháp lý cao nhất nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Lào Cai. Theo đó người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Lào Cai phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

  • Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

Cập nhật thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật nước ngoài theo Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm…

CẬP NHẬT THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động…

Cập nhật thủ tục xin cấp mới GPLĐ cho chuyên gia nước ngoài

Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Điều 10 Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động…

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho Quản lý, Giám đốc điều hành.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội theo quy định mới.

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Nội theo quy định mới

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian…

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định mới

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty tư vấn Vietgreen embassy xin tư…

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động

Vietgreen embassy là thương hiệu dịch vụ tư vấn nổi tiếng về việc xin cấp giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và hoàn thành việc xin cấp giấy…

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo thủ tục sau:

BACK TO TOP