Chương trình Trọng điểm dành cho các nước ASEAN

Niu Di Lân cũng viện trợ cho Việt Nam thông qua các Chương trình Trọng điểm ASEAN. Những chương trình trọng điểm này nằm trong cam kết của Niu Di Lân đối với các nước ASEAN. Bốn chương trình trọng điểm bao gồm:

  1. Quản lý Rủi ro Thiên tai
  2. Chương trình học bổng Niu Di Lân- ASEAN
  3. Ngoai giao trong lĩnh vực nông nghiệp
  4. Sáng kiến dành cho Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ

Các sáng kiến nằm trong chương trình trọng điểm Niu Di Lân – ASEAN được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Niu Di Lân khởi xướng vào tháng 7 năm 2010 và các hoạt động song phương và vùng mới được xây dựng đều phù hợp với các chương trình trọng điểm này.

 

BACK TO TOP