Các cơ quan kinh tế trực thuộc Đại Sứ Quán Pháp

Các Cơ quan này tạo thành một mạng lưới quốc tế của Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm Pháp, được bố trí ở 30 khu vực trên thể giới, đặt dưới quyền của các Trưởng Các Cơ quan Kinh tế các Khu vực, họ phụ trách điều phối và thúc đẩy các hoạt động của các Cơ quan Kinh tế của các Đại sứ quán thuộc khu vực quản lý của mình.

Sự cải cách mạng lưới này nhằm mục đích chuyển cho Cơ quan Ubifrance các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp ở nước ngoài.Tại Việt Nam, sự bổ dụng các nhân viên sang Cơ quan Ubifrance đã hoàn tất vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, ngày mà Cơ quan Thương mại Ubifrance chính thức có hại văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Các chức năng chính của Cơ quan Kinh tế :

  • Phân tích và theo dõi tình hình kinh tế và tài chính của nước sở tại , bao gồm cả phân tích mức độ rủi ro quốc gia, trên cơ sở kinh tế vĩ mô cũng như trên cơ sở ngành;
  • Thúc đẩy quan hệ song phương về kinh tế, tài chính và thương mại với nước sở tại, với sự phổi hợp của Tổng vụ Ngân khố ;
  • Hỗ trợ chính thức sự phát triển trên phạm vi quốc tế của các doanh nghiệp về các vấn đề xuất khẩu, đẩu tư của Pháp ở nước ngoài, đầu tư của nước ngoài vào Pháp hay sự tham gia vào các dự án lớn của các doanh nghiệp.

Các bài viết khác

BACK TO TOP